Soutěž "Stíny lesa tajemné Země zamyšlené 2011"


Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru ŽP, ve spolupráci s MěÚ Blatná, odborem ŽP a MěÚ Vodňany, odborem ŽP, vyhlašuje desátý ročník ekologické soutěže pro školy i veřejnost.

"Nezaměnitelnou a neopakovatelnou poezii vytváří v dětské duši les. Jeho svět plný kouzel a tajemností, působí i po letech svou mocí soustředivou, zvláštní přitažlivostí svého ticha, v němž neslyšíme nic z hřmotu technických vynálezů, nic z vřavy světa, jen hlasy přírody a vlastního srdce. Do jeho tichosti odívám svůj zpěv, tesknici i zamyšlení, jeho svět poezie a tajemných hlasů mě přenáší do radosti v mrazení mých městských šedivých samot. Lesu posílám své vzpomínky, plné vroucnosti a lásky. Mé lesy…"
Ladislav Stehlík, Země Zamyšlená 1, s.20

Již devět let, v rámci ekologických projektů města Strakonic, putujeme ve stopách jihočeského básníka Ladislava Stehlíka naším regionem. Prošli jsme všechna chráněná území, poseděli pod památnými stromy, napili se z pramenů a studánek, splouvali řeky, říčky, potoky, poslouchali příběhy stříbrných rybníků a ševel vzácných stromů v zámeckých parcích… A v letošním roce se ponoříme do hlubokých tajemných lesů naší „Země zamyšlené“. Cestou z Blatenska přes Strakonicko na Vodňansko, navštívíme deset největších lesních komplexů a v šeru temných stezek a houštin budeme naslouchat jejich dávným i současným příběhům. Zabloudíme v Bloudímě, budeme líčit na ptáčky na Čihadle, hledat vzácné kovy ve Zlatých a Svobodných Horách, skrývat se s partyzány v podbrdských horách, brodit močály na Mláce a kdo ví, jaká překvapení nás cestou čekají. A protože jde o putování soutěžní, závěr každé výpravy obstarají otázky pro veřejnost a pro školy, u vylosovaných luštitelů odměněné hodnotnými cenami.

Celá soutěž je zároveň součástí celoročního projektu Organizace spojených národů (OSN), která rok 2011 vyhlásila Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests - IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny a další témata.

Mezinárodní rok lesů 2011 je ideální příležitostí navštívit les společně s lesníky a porozumět lépe hospodaření v lese, zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci, je oslavou lesů a jejich důležitosti v každodenním životě.

Jak vidíte, osudy lesa leží na srdci celému světu a my se pokusíme rozkrýt proč.

Takže vyrážíme . . .

Podmínky soutěže pro školy a veřejnost:

Každý čtvrtek, s počátkem 24. února 2011 a s ukončením ve čtvrtek 28. dubna 2011, budou na webové adrese www.soutez.strakonice.eu vycházet soutěžní reportáže (celkem 10), představující největší lesní komplexy Strakonicka, Blatenska a Vodňanska. Ve stručnosti budou uvedeny jejich základní údaje, charakteristika a s nimi spojené zajímavosti.

Závěr reportáže budou tvořit soutěžní otázky, zaměřené na les a na kulturně-historické souvislosti k danému tématu.
Odpovědi bude nutno vždy do středy příštího týdne doručit buďto písemně do INFOCENTRA Strakonice nebo elektronickou poštou na adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz , a po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží věcné ceny.

Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy a v samostatné linii pro veřejnost, takže se jí může zúčastnit kterákoli fyzická osoba.

Garantem celé akce je MěÚ Strakonice, odbor ŽP, přičemž vzniklé náklady budou hrazeny poměrným způsobem ve spolupráci s odbory životního prostředí MěÚ Blatná a MěÚ Vodňany.

Věříme, že tuto informaci využijete a po minulých zkušenostech se Vaše škola naší soutěže opět zúčastní.

Bližší informace :
Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP

Tel. 383 700 308,
606 669 920
Mail : miroslav.sobr@mu-st.cz