6. Soutěž "Častavín, Kání vrch a slepé rameno Otavy "


Ze všech světových stran jsou Strakonice obklopeny zajímavými přírodními lokalitami a jedna z nich je dokonce schována přímo v průmyslové zóně města. I když schována není to správné slovo, neboť Kání vrch (407 m n. m.) je výrazný, poměrně prudký skalnatý svah s výchozem vápenců na okraji údolní nivy řeky Otavy, mezi budovami nového Fezka a železnicí na Blatnou. Jde o nejvýznamnější geologickou zajímavost města a jako taková se ocitla i v tzv. územním systému ekologické stability (ÚSES) Strakonic v kategorii interakční prvek.

Návrh opatření pro něj předpokládá ruční kosení za účelem udržení stávajících bylinných společenstev, mýcení náletových dřevin a podle možností omezení prašnosti na přilehlé komunikaci. Jak vidno jeden problém větší než druhý. Ruční kosení prudkého svahu, stejně tak vyřezávání náletových dřevin by možná ještě teoreticky šlo, ale jak omezit prašnost z přilehlé komunikace, když v budoucnosti má kolem Káního vrchu vést tolik očekávaný obchvat města ?

Výhled ze skalnatého návrší, kde prý se v minulosti dokonce popravovalo, není sice nijak impozantní, ale dobře přibližuje vůbec nejstarší historii osídlení celého území. Archeologové totiž na území Strakonic odkryli nejméně čtyři osady a to jednu právě za Káním vrchem poblíž železniční vodárny, druhou u mostu blatenské dráhy, tedy jen kousek odtud a třetí nad lukami v Častavíně (čtvrtou na panském poli nad Blatským rybníkem, ale o té budeme mluvit jindy).

Častavín je rozsáhlé, pravidelně zaplavované území údolní nivy levého břehu řeky Otavy mezi Strakonicemi a Slaníkem. V minulosti se tu vždy měnily a proplétaly říční ramena, území bylo nepřístupné, ale pro život, obzvláště na vyvýšeninách velmi vhodné, protože osadníci tu mohli využít přirozené ochrany bažinatého terénu. Jak dokládá archeolog Bedřich Dubský, první lidé na Strakonicku spadají do mladší doby bronzové (šlo o lid tzv. „knovízské“ kultury s plochými žárovými hroby), po které přišla starší doba železná (lid tzv. „halštatské“ kultury) a nakonec mladší doba železná zvaná také „laténská“, která v Čechách nastupuje od 5. stol. před naším letopočtem a je reprezentována keltským kmenem Bójů. Ze Strakonicka odchází asi 1.stol. před n. l. a je pro ni typická mohylová kultura a také první hradiště, nalezené právě na jedné z vyvýšenin Častavína, tedy na území lidu Častova, jehož jméno již připomíná dobu starých Slovanů.

Dnes je Častavín, z hlediska ÚSES, také interakčním prvkem, tedy místem se zvýšenou přírodně krajinářskou hodnotou, v severní části s několika artézskými vrty, v západní s chatovou osadou. Bylo by žádoucí postupně zakládat trvalé louky, přednostně v zaplavovaných partiích a na vhodných místech postupně zakládat skupinovou i liniovou zeleň. Že to může jít dokazuje nově vysazená alej dřevin kolem cesty ze Strakonic na Slaník. V místech, kam již nedosáhne rozlitá řeka při povodních, stejně jako v minulosti i dnes pravidelně Častavín zaplavující.

Posledním zbytkem kdysi celé sítě říčních ramena a tůní je slepé rameno řeky Otavy, ráj žlutých stulíků, rybářů a také trdliště cejnů velkých i malých. Blízká čistička odpadních vod, vodárenské zařízení na ostrově, skryté ve vysokém porostu topolů a také vyústění odvodňovacího kanálu zpod viaduktu jsou pak symbolickým spojením moderní doby s prastarou zlatonosnou řekou . .

Soutěžní otázka :
1. Co je to artézský vrt ?
2. Co je to kosiřík (viz ruční kosení)?

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 4 :
1. Arboretum je sbírka živých dřevin domácího i cizího původu (z latinského „arbor“ čili strom) uspořádaná parkově nebo tematicky. U nás nejbližší v Chudenicích u Klatov.
2. Jerlín je listnatý strom, výjimečně keř z čeledi bobovitých, s bílými květy, podobný akátu.

Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci :
Knihu Toulavá kamera II. a tričko s čepicí a hrneček s logem soutěže obdrží Lucie Krejčová z Třebohostic.
Tričko, čepici a hrneček s logem soutěže obdrží Hana Bolečková z Velešína a Eva Cvachová z Předních Ptakovic

Odpovědi je možno zasílat do středy 14. března 2007 e-mailem na miroslav.sobr@mu-st.cz nebo písemně do redakce Strakonického deníku nebo do Infocentra Strakonice. Ceny budou všem výhercům doručeny osobně zástupci MěÚ Strakonice, odboru ŽP.

Správné odpovědi na otázky č. 5 a 6, spolu se jmény výherců a se jmény vítězných třídních kolektivů, které se zúčastní tematických zájezdů, budou oznámeny opět na webbu MěÚ Strakonice ve čtvrtek 15. března 2007.

Šestým dílem končí první polovina soutěže Město v přírodě – Příroda ve městě a její pokračování v polovině září bude včas oznámeno na webbových stránkách města Strakonic. Děkujeme všem, kteří se do ní aktivně zapojili a těšíme se na podzimní spolupráci.

Text a foto : Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP